Brev till infrastrukturministern

Alnö 2020-09-29

Till Infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Mitt namn är Olle Hollmer och är ordförande i Alnöföretagarna, som är en ideell förening för företagare, föreningar och stödmedlemmar (privatpersoner) på Alnö.

På Alnö, strax öster om Sundsvall, bor cirka 8 500 året runt, men sommartid ökar antalet till mer än det dubbla. Ön är ca 68 kvadratkilometer stor, 15 km lång och 6 km bred.

Vi skriver till dig angående vår trafikmiljö här på ön samt om förbindelsen till fastlandet.

Alnö är en attraktiv och fantastisk plats att bo och leva på, havsnära med fina badstränder, närhet till naturen och med skola, vård och kommersiell service centralt på ön. Till Sundsvall, dit de flesta arbetspendlar är det ca 1 mil.

För 10 år sedan var det mestadels fritidshus på södra och östra delarna av ön, men mellan 2010–15 byggde det kommunala bolaget MittSverige Vatten ut vatten- och avloppsnätet för större delen av ön. I samband med detta byggdes även bredbandet ut till alla fastigheter som anslöt sig, (6,4 mil grävning och 1350 anslutna fastigheter, budget på 250 mkr). Denna investering möjliggjorde för ett permanentboende inom de områden som tidigare varit fritidsboende och det har varit ett högt tryck på nybyggnationer och en efterfrågan på planläggning för nya bostadsområden på ön. MittSverige Vatten vill naturligtvis ha fler boende här för att få en kortare pay off tid på den stora investeringen.

Bron som förbinder Alnö med fastlandet färdigställdes 1964 (Alnöbron var Sveriges längsta bro fram till man byggde Ölandsbron, 1 042m lång och 42m hög) och byggdes efter den tidens trafik, (tvåfilig med två smala trottoarer), nu trafikeras den av cirka 11 500–12 000 ÅDT bilar per dygn och trafiken under rusningstid, morgon och kväll ligger nära gränsen 250 bilar per 10:e minut. Denna bro är den enda förbindelsen till och från Alnö. Kapaciteten på bron för ytterligare motortrafik är begränsad och är helt undermålig för de oskyddade trafikanterna. Se bilder i slutet.

Det är Trafikverket som är huvudman för bron samt del av vägnätet runt ön. 2017-06-27 tecknades en avsiktsförklaring mellan kommunen, Trafikverket och Kollektivmyndigheten, ”Trafikåtgärder för bebyggelseutveckling på Alnö”. En hel del av de föreslagna åtgärderna har genomförts men inte tillräckligt för att Trafikverket, som konsekvent säger nej till både nya detaljplaner och nybyggnation på ön, kan acceptera den utökade trafik som fler boenden genererar.

Intresseföreningen Alnöföretagarna har haft ett antal möten, både separat och gemensamt, med Sundsvalls kommun och Trafikverket om hur vi ska kunna utveckla Alnö och förbättra dess infrastruktur, där Alnöbron är en central fråga. Tyvärr har vi inte kommit fram till några konkreta resultat och viljan från tjänstemännen som är inblandade är minst sagt ljumt.

Sedan 2012 har det sagts att Alnöbron ska hålla i 30 år till, och samma besked får vi även år 2020.

I Sundsvalls risk- och sårbarhetsanalys kan vi inte hitta någon reservplan för om det händer någon olycka med bron. Typ fartyg som seglar på bron eller motsvarande. Idag passerar det 1 fartyg i snitt per dag under bron på väg till Östrands fabriken, vilket kommer att öka nu när Östrand kommer att producera biodrivmedel också.

På direkt fråga till Trafikverket och Sundsvalls kommun: Vad händer om Alnöbron blir obrukbar idag? Så finns inget svar! De gamla färjelägena är antingen igenbyggda med kajer för fritidsbåtar eller inte underhållna sedan 1964. Några reservfärjor som kan ta sig till Alnö finns inte vad vi vet.

Det vi vet är att ibland händer det olyckor på bron och då blir det tvärstopp och köer i flera kilometer, med ibland många timmars väntetid, så vad skulle hända om bron blev helt obrukbar?

En fråga som vi ställer oss är: hur många människor får bo på en ö med bara en till- och frånfartsväg? När Tjörnbron rasade så fanns det åtminstone en väg till för att kunna ta sig dit och därifrån på. Den enda ö med motsvarande bro är Öland, men där finns det flera färjeförbindelser också. Där bor visserligen mer än dubbelt så många bofasta (drygt 23 000 enligt Google, men även Alnö har på sommaren närmare 20 000 invånare).

Även frågan om kollektivtrafiken, som idag fungerar mindre bra, har diskuterats. Det är ju en förutsättning att fler och fler väljer att åka kollektivt. Vi har tagit fram ett flertal förslag på hur det ska bli mer attraktivt att välja bussen i stället för egen bil, men tyvärr har vi upplevt det svårt att få gehör och ett genomförande på dessa. Samtliga frågeställningar som vi lyft har av Trafikverket hänvisats till pågående utredningar.  

Trafikverket är en statlig myndighet, därför vänder vi oss direkt till dig som ansvarig minister för infrastrukturfrågor med dessa frågeställningar:

  • Har Trafikverket rätt att stoppa en kommuns behov av utbyggnad av bostäder?
  • Finns det något regelverk för upphandling av utredningar gällande tid och kostnader? Eftersom flera av de utredningar som pågår inte är slutförda trots flera års nedlagd tid.
  • Finns det bestämmelser för evakuering av boende på öar som enbart har en förbindelse i händelse av olycka etc.?
    • Vi på Alnö vill att det finns en uppdaterad Risk och sårbarhetsanalys över sådana frågor som gäller Alnöbron.
  • Finns det någon plan över att ersätta eller komplettera nuvarande bro inom rimlig framtid?

Vi som bor och verkar på Alnön ser med stor oro på de risker som finns med nuvarande bro och avsaknaden av alternativ väg/färja. Vi önskar återkoppling i dessa frågor.

Se bilder nedan:

Påfart på Alnöbron från Alnösidan

Färjeläget på Alnösidan

Färjeläget på Landsidan

Med vänlig hälsning:                                                                                               

Från styrelsen i Alnöföretagarna genom:

Olle Hollmer, ordförande i Alnöföretagarna

Slädaviken 151

865 91 Alnö

070-328 90 20

Mail: olle@hollmer.se